Zwolnienia z czynszu za lokale użytkowe oraz inne nieruchomości

Przedsiębiorcy, którzy zamknęli swoją działalność prowadzoną w lokalach użytkowych lub na gruntach należących do gminy mogą ubiegać się obniżenie miesięcznego czynszu do wysokości symbolicznej złotówki.

Ze zwolnienia mogą skorzystać, przedsiębiorcy, którzy:

 • w wyniku wprowadzonych przepisów związanych ze stanem epidemii nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (m.in.  właściciele restauracji, kawiarń, salonów kosmetycznych, księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem AGD),
 • nie zalegają z opłatami (na rzecz Gminy Wrocław) za użytkowane lokale i nieruchomości (maksymalna kwota zadłużenia nie może przekraczać dwumiesięcznego naliczenia z  tego tytułu),
 • złożyli wniosek zawierający:
  • oświadczenie o dacie faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności,
  • informację o liczbie zatrudnionych osób bez względu na rodzaj zawartej z nimi umowy (w tym umowa o pracę, umowy cywilnoprawne),
  • zobowiązanie do przedstawienia pisemnej informacji o faktycznym podjęciu działalności gospodarczej, jeśli to nastąpi przed odwołaniem stanu epidemii,
 • złożyli informacje i dokumenty dotyczące pomocy publicznej – wzory na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44779/wroclawski-program-pomocowy

Aby otrzymać zwolnienie z opłat należy złożyć indywidualny wniosek do tej jednostki, z którą przedsiębiorca się rozlicza. Można też zaadresowany wniosek przesłać mailowo na adres: pomoc.firma@um.wroc.pl

Zwolnienie z opłat za ogródki gastronomiczne

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą ogródki gastronomiczne na terenach gminnych zostaną całkowicie zwolnieni z opłat, jeśli:

Odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty podatków i opłat

Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek od nieruchomości, podatek rolny lub podatek od środków transportowych, a także opłatę za najem, dzierżawę lokali komunalnych, opłatę za zajęcie pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, lub opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu, mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminów płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy,
 • rozłożenie płatności na raty,
 • ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot.

Szczegółowe informacje na ten temat, a także formularze i wykaz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44779/wroclawski-program-pomocowy

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej:

 • poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • wysyłając na adres firma@um.wroc.plpodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedsiębiorcy, którzy w wyniku ograniczenia swojej aktywności (np. redukcji etatów) nie wytwarzają tyle odpadów, co do tej pory, mogą zadeklarować mniejszą ilość i pojemność pojemników – co pozwoli im uniknąć naliczania opłat z tym związanych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklarację zmieniającą należy złożyć w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (za miesiąc marzec składamy do 10 kwietnia).

Miejsce i sposób składania deklaracji:

 • poprzez platformę e-puap
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław (50-031)
 • do tymczasowej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 (wejście od ul. Kuźniczej)

#WroclawNaWynos

Właściciele wrocławskich restauracji, pubów, barów, kawiarni, cukierni i lodziarni, którzy musieli zamknąć swoje lokale z powodu wprowadzonego stanu epidemii, mogą zgłosić się do wrocławskiej bazy lokali, oferujących usługi z dostawą do domu lub na wynos. Zgłoszenie do bazy jest bezpłatne.

Aby zgłosić lokal należy wypełnić formularz dostępny na stronie:

https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawnawynos-zglos-lokal-gastronomiczny-z-odbiorem-osobistym-lub-dostawa-do-domu

Komentarze

komentarzy